Preporuke i saveti

Evo nekoliko korisnih preporuka i saveta koje bi trebalo imati u vidu pri ekspolataciji rashladnih komora i rashladnih jedinica.

U veoma hladnim klimatskim uslovima

 • Rashladne jedinice koje rade u veoma hladnim klimatskim uslovima zahtevaju visok kvalitet ulja koje odgovara proizvođačkoj specifikaciji, grejač dizel goriva kao i rashladna sredstva otporna na niske temperature;
 • Za kontrolu temperature ne bi trebalo dozvoliti da se jedinice isključuju automatski sa dizel motorom;
 • Električno zagrevanje ili vodeni sistem zagrevanje se preporučuje kada se transportuje roba koja zahteva pozitivne temperature (> 00C);

U toplim klimatskim uslovima

 • Jedinice koje rade u veoma toplim klimatskim uslovima zahtevaju vrhunski kvalitet ulja koje u potpunosti odgovara proizvođačkoj specifikaciji;
 • Jedinice opremljene sa START-STOP mehanizmom ne bi trebalo da se isključuju prilikom kontrole temperature utovarenih zamrznutih proizvoda;
 • Vozilo bi uvek trebalo da bude parkirano u hladu;

Pri utovaru

 • Vodite računa da ne zaklonite isparivač utovarenom robom;
 • Budite sigurni da se cirkulacija vazduha ne ometa ( na primer, kada ubacujete robu vodite računa da ne ugrozite cirkulaciju vazduha na paletama);

SAVETI

Kada transportujete sveže proizvode

 • Preporučuje se da uređaj opremite termostat senzorom koji kontroliše rad ventilatora, ako se isti oslanja na kontrolni sistem jedinice kako bi se izbeglo potpuno zamrzavanje robe tokom transporta;
 • Ručno otklonite led 30 minuta nakon utovara;

Kada transportujete smrznute proizvode

 • Kada radi u uslovima visoke okolne temperature, nemojte koristiti termostat – kontrolni automatski sistem za isključivanje;
 • Ako je procenat vlažnosti vazduha visok, obavite ručno razgledanje 30 minuta nakon utovara;
 • Nemojte koristiti senzor termostata ventilatora ugrađenog u rashladnu jedinicu (ako je ugrađen);
 • Isključite jedinicu kada otvarate vrata kako biste izbegli prekomerni rad isparivača;

Kada transportujete sladoled

 • U uslovima visokih spoljnih temperatura, nikada nemojte koristiti automatski START-STOP sistem ugrađen u jedinicu (ako je ugrađen);
 • Koristite zaštitne zavese ako vrata moraju često da se otvaraju;
 • Isključite jedinicu kada otvarate vrata;
 • Za vozila sa malim nadgradnjama (< 22 m2), odaberite eutektik sistem čija se prednost ogleda u tome što je direktno povezan sa pogonskom jedinicom;

Za isporuke u urbanim sredinama

 • Koristite zaštitne zavese;
 • Isključite jedinicu kada otvarate vrata;
 • Pre utovara, ohladite nadgradnju vozila do temperature koja je bar toliko niska koliko iznosi i temperatura robe koju treba transportovati;

Za duga putovanja

 • Dnevno kontrolišite nivoe ulja i rashladne tečnosti;
 • Proverite da li uređaj pravilno radi;
 • U slučaju da se pojavi problem, obratite se najbližem servisnom centru ili pozovite servisni punkt koji radi 24 h dnevno, 7 dana u nedelji, što je pre moguće tako što ćete pozvati sledći telefonski broj:

Uvek vodite računa o Vašem uređaju i pri tome se pridržavajte upustava datih od strane proizvođača rashladnih uređaja kako biste izbegli neophodne probleme!!!!

MULTI – TEMPERATURNE JEDINICE

Kad poručujete jedinice određene za montažu u višepregradnim nadgradnjama vozila, treba da dostavite detaljnu specifikaciju istih koja sadrži sledeće podatke:

 • unutrašnju i spoljnu dužinu nadgradnje
 • unutrašnju i spoljnu širinu nadgradnje
 • unutrašnju i spoljnu visinu nadgradnje
 • K- faktor nadgradnje
 • crtež nadgradnje
 • tip pregradnih zidova (mobilini ili fiksni)
 • spoljnu temperaturu
 • zahtevanu temperaturu unutar pregrada
 • vrsta proizvoda koji će se transportovati
 • vožnja na putu
 • vrsta upotrebe (transport robe na veliku udaljenost ili distribuciju u gradu)
 • ostale korisne informacije

Naše tehničko osoblje Vam je na raspolaganju i spremno da Vam pomogne u odabiranju rashladne jedinice koja odgovara Vašim zahtevima.